Όροι Χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΓΟΣ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 21, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800839852 και Δ.Ο.Υ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα «www.tagathon.com» πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής “ηλεκτρονικό κατάστημα”) με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης των πελατών +30 211 017 07 52.

Η χρήση της ιστοσελίδας παρέχεται στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες (εφεξής «πελάτες») για προσωπική χρήση και διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Ο πελάτης θεωρείται ότι έχει διαβάσει με προσοχή τα παρακάτω και συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη  χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα.

 1. Γενικοί όροι

1.1 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους χρήσης, όποτε το κρίνει αναγκαίο, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, με ένδειξη της ημερομηνίας τροποποίησης. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας ή συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεπάγεται αποδοχή όλων των τροποποιήσεων.

1.2 Επιπλέον η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει και πωλεί στην ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις, τις οποίες δύναται να διενεργεί ελεύθερα υπό τον όρο της ενημέρωσης των καταναλωτών, όπου νομίμως προβλέπεται.

1.3 Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις επί των προϊόντων όπως π.χ. οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης αυτών, έχουν τεθεί από τους ίδιους τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία και ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία των προμηθευτών αναγράφονται πάνω στα προϊόντα. Η εταιρεία συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής μόνο ως ενδιάμεσος ή τελικός πωλητής.

1.4 Όλα τα προϊόντα που  διατίθενται  από το ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται.

1.5 Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν συναλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα ούτε να ανταλλάσσουν με την εταιρεία δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στον σχετικό έλεγχο.

1.6 Η εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια προστασίας της παρούσας ιστοσελίδας από κακόβουλο λογισμικό και φροντίζει για την συντήρηση και διαθεσιμότητα αυτής, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων ή ότι δεν θα προβεί σε προσωρινή ή μόνιμη τροποποίηση ή διακοπή αυτής. Ως εκ τούτου ο πελάτης πρέπει να φροντίζει με δικά του μέσα για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στην ιστοσελίδα πριν την οποιαδήποτε χρήση αυτής.

1.7 Η εταιρεία μπορεί να συλλέγει στοιχεία αναγνώρισης του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες όπως cookies. Η πολιτική cookies που ακολουθεί η εταιρεία αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα 2. Η χρήση της ιστοσελίδας από τους πελάτες προϋποθέτει τη συμφωνία τους με την πολιτική αυτή καθώς και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Παράρτημα 1).

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, καταλόγων προϊόντων κλπ. ανήκει στην εταιρεία ή η εταιρεία κατέχει νομίμως άδεια χρήσης αυτών, το οποίο αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ή/και των τυχόν δικαιούχων αντιστοίχως και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και περί εμπορικών σημάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό λειτουργό της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας. Η χρήση του περιεχομένου αυτού στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης του από τρίτους.

 1. Όροι και διαδικασία πώλησης των προϊόντων

3.1 Η προβολή των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας έχει το χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες για την υποβολή πρότασης αγοράς των προϊόντων και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της εταιρείας για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια αυτών.

3.2 Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία ο πελάτης συναινεί στην λήψη όλων των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία πρέπει να φροντίζει να μπορούν να φτάσουν σε αυτόν και να τα διατηρεί καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής. Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι η περιγραφόμενη στους παρόντες όρους επικοινωνία και ο τρόπος διεξαγωγής αυτής  καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσης όσον αφορά στην παραγγελία, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί.

3.3  Προβλέπεται η δυνατότητα τηλεφωνικών παραγγελιών στην τηλεφωνική γραμμή +30 211 017 07 52. Στην περίπτωση αυτή, αν  υπάρχει η δυνατότητα από τον πελάτη, αποστέλλονται σε αυτόν τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει στον αρμόδιο εκπρόσωπό μας. Σε διαφορετική περίπτωση ο πελάτης αποδέχεται ότι η επιβεβαίωση της παραγγελίας που θα καταγραφεί στην τηλεφωνική συνομιλία αποτελεί πλήρη απόδειξη της συνολικής παραγγελίας και του τιμήματος αυτής και ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσης και επιβεβαίωσης παραγγελίας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Επιπροσθέτως ο πελάτης αποδέχεται ότι οι κλήσεις, όπως ενημερώνεται στην αρχή κάθε τηλεφωνικής συνομιλίας, καταγράφονται για λόγους ασφαλείας και καλύτερης εκτέλεσης της παραγγελίας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε οικονομικό στοιχείο δεν αποθηκεύεται στο σύστημά της εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν και στις τηλεφωνικές παραγγελίες άπαντες οι παρόντες όροι χρήσης της ιστοσελίδας.

3.4 Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας και εφόσον παραληφθεί από την εταιρεία η πρόταση αγοράς από τον πελάτη και γίνει αποδεκτή, ο πελάτης θα λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία έχει λάβει και αποδεχτεί την παραγγελία. Εφόσον ο πελάτης προχωρήσει στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας  μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, όπως περιγράφεται παρακάτω στον όρο 4. Η σύμβαση αγοράς θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί μόνο αφότου εγκριθεί η πληρωμή και χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με αντικαταβολή, τότε η επιβεβαίωση της παραγγελίας βάσει της οποίας θα παραδοθούν τα προϊόντα θα τελεί υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση.

3.5  Στη συνέχεια, η παραγγελία περνά στο στάδιο της συλλογής προς διεκπεραίωση και θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα όταν τα προϊόντα δρομολογηθούν για την αποστολή τους προς την διεύθυνση παράδοσης.

3.6  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει απροσδόκητη έλλειψη σε κάποιο από τα προϊόντα της παραγγελίας ή που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης ή τυχόν σφάλμα στην τιμή κάποιου προϊόντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σε σχέση με τα προϊόντα, τότε η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συνεννοηθεί με τον πελάτη για την τυχόν τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία για διάστημα επτά ημερών τότε η παραγγελία θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία, αλλά ο πελάτης έχει ήδη πληρώσει για τα ακυρωθέντα προϊόντα, θα λάβει επιστροφή του αναλογούντος χρηματικού ποσού ατόκως.

3.7 Παράδοση και παραλαβή των προϊόντων

3.7.1 Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας COMVOS EXPRESS. Η εταιρία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης της παραγγελίας και δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Η εταιρεία μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας στην μεταφορική εταιρεία, από τη δε παράδοση, ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή. Το κόστος μεταφοράς είναι αυτό που ορίζει κάθε φορά η τιμολογιακή πολιτική του κάθε μεταφορέα, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις χρεώσεις αποστολής και οι οποίος δύναται να μεταβάλλει αυτές οποτεδήποτε.

3.7.2 Εάν κατά την παράδοση ο πελάτης δεν βρίσκεται στη διεύθυνση που δήλωσε για να παραλάβει την παραγγελία του, ο μεταφορέας θα αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας (και εφόσον το υποστηρίζει η συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία). Ο μεταφορέας θα επιχειρήσει να παραδώσει στον πελάτη το προϊόν, όσες φορές προβλέπεται από την συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία, άλλως αυτό θα παραμείνει στους χώρους του μεταφορέα με ευθύνη και δαπάνη του πελάτη και υπό τους γενικούς όρους φύλαξης του μεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον πελάτη. Επιπλέον λόγω της φύσης κάποιων προϊόντων, τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν ή είναι ευπαθή ή έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης, η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν παραληφθούν από τον πελάτη κατά την ημέρα παράδοσης από δική του υπαιτιότητα. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσει με την εταιρεία μας για την παραλαβή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτομάτως.

3.7.3 Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε σχέση και με τον τόπο προέλευσης των προϊόντων. Για παραγγελίες εντός Ελλάδος η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε 2-5 εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της αποστολής. Για παραγγελίες εκτός Ελλάδας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε 5-10 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της αποστολής. Οι παραπάνω χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και υπόκεινται σε τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της εταιρείας, όπως για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση.

3.7.4 Για παραγγελίες άνω των 200 ευρώ τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν. Για παραγγελίες έως 200 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 5 ευρώ. Για την υπηρεσία αντικαταβολής υπάρχει επιπλέον χρέωση 2 ευρώ. Για αποστολές προϊόντων προς δυσπρόσιτες περιοχές υπάρχει επιπλέον χρέωση 2 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το τελικό κόστος μεταφοράς ανάλογα και με τη διεύθυνση παράδοσης υπολογίζεται στην παραγγελία.

3.7.5 Στον πελάτη, ο οποίος θα υπογράφει για την παραλαβή,  θα παραδίδεται αντίγραφο του δελτίου αποστολής και του παραστατικού πώλησης.

 1. Πληρωμή

4.1 Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Τυχόν επιπλέον χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν (πχ. λόγω ειδικής συσκευασίας των προϊόντων) θα αναφέρονται με σαφήνεια κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

4.2 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί, ήτοι με αντικαταβολή κατά την παράδοση των προϊόντων με επιπλέον χρέωση 2 ευρώ, είτε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας/PAY PAL.

4.3 Εφόσον o πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου της «Τράπεζας Πειραιώς» που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα, οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL (Secure Socket Layer) της Lets Encrypt) δεδομένου ότι διέπονται κατά δήλωση του συνεργάτη μας χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από το πρωτόκολλο PCI/PSS τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής λαμβάνονται μόνον από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής, Ο πελάτης δεσμεύεται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή, ότι είναι εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποίησε και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για πληρωμή των προϊόντων.

4.4 Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, συναλλαγές πάνω από 500,00 ευρώ δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει η επιλογή της αντικαταβολής.

 1. Υπαναχώρηση

5.1 Όσοι πελάτες προβαίνουν σε αγοραπωλησίες από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ως καταναλωτές  και καταρτίζουν την πώληση για προσωπική τους χρήση, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν από την αγοραπωλησία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παραγγελίας τους, με την αποστολή (εντός της ανωτέρω προθεσμίας) της δήλωσης υπαναχώρησης. Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, αποκλειστικά  στην εταιρεία στην διεύθυνση Μαυρομιχάλη 21, Τ.Κ.: 10680, Αθήνα, το αργότερο  εντός 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν χρηματική αποζημίωση που θα οφείλει λόγω ενδεχόμενης απομείωσης της αξίας των αγαθών.

Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα.  

5.2 Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν, να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης και γενικά τα προϊόντα να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε μείωση της αξίας τους. Τα προς επιστροφή προϊόντα  πρέπει επίσης να συνοδεύονται από την απόδειξη/τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής και τη δήλωση υπαναχώρησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον πελάτη.

5.3 Ο πελάτης μπορεί να συμπληρώσει το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση και να την αποστείλει με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Εν συνεχεία η εταιρεία θα αποστείλει μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνει τη λήψη της δήλωσης υπαναχώρησής.

5.4 Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν, η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος θα γίνεται απευθείας από την εταιρεία ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή με άλλο τρόπο εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση της υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων λειτουργίας του, για την οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, ότι η εταιρεία δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενη σε ενέργειες του πελάτη.

 1. Επιστροφές προϊόντων λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

Οι επιστροφές λόγω διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητά της εταιρείας γίνονται αποκλειστικά και μόνο στην εταιρεία στην διεύθυνση Μαυρομιχάλη 21, Τ.Κ.: 10680, Αθήνα, αφού ο πελάτης επικοινωνήσει με την εταιρεία. Η παραλαβή του προϊόντος θα γίνεται μόνον από τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία  από την διεύθυνση παράδοσης που είχε δηλωθεί κατά την  παραγγελία και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ως άνω όρο 5.2, προκειμένου η εταιρεία να διεκπεραιώσει εντός ευλόγου χρόνου το αίτημα του πελάτη και την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.

 1. Ευθύνη του πελάτη

Ο πελάτης κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα οφείλει να αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες. Επιπροσθέτως δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας  είναι αληθείς, πλήρεις, ακριβείς και επικαιροποιημένες. Ο πελάτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος για την τέλεση πράξεων, οι οποίες προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσβολή , ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Επιπροσθέτως  ο πελάτης δεν πρέπει να παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας ή τρίτων.  Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, ή δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Ο πελάτης οφείλει να συμπεριφέρεται καλόπιστα  και να απέχει από κάθε πράξη που αντίκειται στη νομοθεσία ή στα χρηστά ή στα συναλλακτικά ήθη ή μπορεί να βλάψει την εταιρεία ή τρίτους. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία για οποιαδήποτε τυχόν ζημία αυτή υποστεί.

 1. Δήλωση αποποίηση ευθύνης

8.1 Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή παρεμβάσεων από την πλευρά των πελατών και χωρίς καμιά εγγύηση, οι δε πελάτες αποδέχονται πως το χρησιμοποιούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Η εταιρεία δεν ευθύνεται ούτε εγγυάται για την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των αναφερομένων πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα δεν ευθύνεται για το αν η απεικόνιση των προϊόντων στις φωτογραφίες αποκλίνει από την πραγματική κατάσταση αυτών. Συνακόλουθα η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών ή τρίτων για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας.

8.2 Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό των πελατών, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

8.3 Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ελαττώματα που οφείλονται στους προμηθευτές και αφορούν τα προϊόντα που βρίσκονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

8.4 Επισημαίνουμε ότι στην παρούσα ιστοσελίδα εμφανίζονται εμπορικά σήματα και επωνυμίες  που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά σκοπό έχει να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και με κανέναν τρόπο δεν συνδέονται και δεν υποστηρίζονται από την εταιρεία.

 1. Τροποποίηση

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας.

 1. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με την διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με τους πελάτες του καθώς και με τη διαδικασία  της ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στην Ελλάδα αρμόδιοι φορείς είναι η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών αναφέρονται στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν διαφοράς τους που θα προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η φιλική επίλυση της διαφοράς, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ΄ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

 1. Τελικές διατάξεις

12.1 Οι ανωτέρω όροι δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την εταιρεία και τους πελάτες) και αποτελούν ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων μεταξύ τους.

12.2 Τυχόν ακύρωση κάποιου όρου δεν επιφέρει την ακύρωση των υπολοίπων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

12.3 Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο παραίτηση από τα εν λόγω δικαιώματα ,τα οποία δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση της εταιρείας.

Υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε υπογεγραμμένο το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

Προς την εταιρία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΓΟΣ Ε.Ε.» που εδρεύει  στην Αθήνα, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 21 και εκπροσωπείται νόμιμα (ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]):

Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου πώλησης των ακόλουθων αγαθών που παραγγέλθηκαν την …/../…  /παρελήφθησαν την …/…/…

….

Όνομα/Διεύθυνση/Υπογραφή καταναλωτή/Ημερομηνία

Close
Close
ΕΙΣΟΔΟΣ
Close
Cart (0)

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας. Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.Language